Die ITOU-program se doel is om voltydse akademici wat by onderrig aan die NWU betrokke is, aan te moedig om hulle onderrigpraktyke uit te brei en om bewysgedrewe demonstrasies te verskaf wat toon dat hulle onderrigpraktyke voldoen aan goeie uitkomsgebaseerde onderrigbeginsels wat doeltreffende leer in die hoëronderwyssektor tot gevolg behoort te hê.

 

Mafikengkampus

Kampuskoördineerder:

Dr Raymond Emekako

 

 
 
 

Potchefstroomkampus

Kampuskoördineerder:

Dr Dirk van den Berg

Vaaldriehoekkampus

Kampuskoördineerder:

Dr Manuela Fernandes-Martins