Hierdie afdeling lewer ’n belangrike SALA-diens aan studente sowel as dosente. Die diens sluit in:

 • Reëlings vir eksamens en/of eksamenprosesse
 • Instandhouding en koördinasie van klas- en eksamenroosters

Let asseblief daarop dat die Roosters- en Assesseringsafdeling NIE:

 • Navrae oor punte hanteer nie. Doen asseblief direk by die fakulteite navraag.
 • Spesiale eksamens reël nie.  As ’n dosent ’n spesiale versoek van ’n student op meriete toestaan, is die dosent verantwoordelik om die reëlings te tref.

Tydroosters wat aanlyn beskikbaar is:

Diens aan studente

 1. Eksamengeleenthede

 • Afstandstudente skryf eerste en tweede geleenthede by die eksamensentrum waar hulle geregistreer is.

 • Voltydse studente skryf eerste en tweede geleenthede op die kampus waar hulle geregistreer is.


 1. Aansoek vir verlengde skryftyd tydens eksamens

Mahikengkampus

 • Die Tydroosters- en Assesseringsafdeling tref reëlings vir verlengde skryftyd tydens die eksamen soos dit deur die paneel van die Departement Studentevoorligting en -ontwikkeling goedgekeur is.
  Die eksamens word by die kantoor van die Eenheid vir Gestremdheid afgelê.

Potchefstroomkampus:

 • Indien 'n dosent 'n spesiale versoek vir verdienste aan die student toestaan, is die dosent verantwoordelik vir die reëlings.
 • Studente doen by Studentevoorligting en -ontwikkeling in gebou F18.
 • Sperdatums: eerste semester - 6 Mei 2019; tweede semester -14 Oktober.
 • Studente moet, soos in die konsessieprosedure uiteengesit, diagnostiese verslae by hul aansoek indien. Vind die konsessie-aansoekvorm hier, of lees die konsessieprosedure in Setswana.
 • ’n Konsessiepaneel bepaal die ekstra tyd per uur indien die aansoek goedgekeur word.
 • Indien die versoek goedgekeur word, meld studente onmiddellik ná goedkeuring by die Tydroosters- en Assesseringsafdeling aan om hulle modulekodes in te dien.
 • Let asseblief daarop dat die eksamenlokaal na F2-G13 verskuif het.

Vanderbijlparkkampus:

 • Die Tydroosters- en Assesseringsafdeling reël vir verlengde skryftyd tydens eksamens soos deur die Studentevoorligtingsdienste/Studentegestremdheidkantoor goedgekeur is. 

 1. Kanselierseksamen 

 Die administratiewe bestuurders by die onderskeie fakulteite tref reëlings met finalejaarstudente indien daar aan hulle nog ’n geleentheid toegestaan is om ’n eksamen te skryf. 


 1. Gevolge van beweerde ongerymdhede 

 

Diens aan dosente

 1. Klastoetse en assesseringsweek/semestertoetsweek

Mahikengkampus

 • Kopiëring van toetse, wat twee weke voor die toetsdatum ingedien moet word.
 • Uitreiking van toetsvraestelle en/of multikeuse-kaarte.

Potchefstroomkampus

 • Kopiëring van toetse, wat twee weke voor die toetsdatum ingedien moet word.
 • Uitreiking van toetsvraestelle en/of multikeuse-kaarte.
 • Uitreiking van sleutels vir Weet-en-Sweet (J6-G01) en Totius-saal (F6-G04) as hierdie lokale vir die assesseringsperiode bespreek is.

Vanderbijlparkkampus

 • Die Assesseringsafdeling kopieer nie vraestelle nie. Dosente stuur dit na Ivyline om gedruk te word.
 • Verpakking van vraestelle en ander benodigdhede vir toetslokale.
 • Reël van toesighouers by toetslokale.
 • Ontvang van antwoordstelle van hooftoesighouers ná assesseringsessies.
 • Uitreiking van antwoordstelle aan dosente om nagesien te word.

 1. Eksamen

 • Verpakking van vraestelle en ander benodigdhede vir eksamenlokale.
 • Reël van toesighouers by eksamenlokale.
 • Ontvang van antwoordstelle van hooftoesighouers ná eksamensessies.
 • Uitreiking van antwoordstelle aan dosente om nagesien te word.

 1. Verlengde skryftyd vir studente tydens eksamens

 • Die Tydroosters- en Assesseringsafdeling reël vir verlengde skryftyd vir studente tydens eksamens soos deur die Studentevoorligtingsdienste/Studentegestremdheidkantoor goedgekeur is.
  Studente is verantwoordelik om met hulle dosente te kommunikeer oor die lokaal waar hulle sal skryf.


 1. Spesiale reëlings vir studente

 • As ’n dosent ’n spesiale versoek van ’n student op meriete toestaan, is die dosent verantwoordelik om die reëlings te tref.

 1. Botsings

 • Op die Potchefstroomkampus moet dosente of enige belanghebber studente na die Tydroosters- en Assesseringsafdeling verwys om vas te stel of hulle ’n botsing het of nie.

 1. Insameling van toetse gedurende die semester en van antwoordstelle ná eksamens

 • Dosente of assistente moet hulle universiteitskaarte toon wanneer hulle bogenoemde by die Tydroosters- en Assesseringsafdeling kom afhaal.

 1. Templaat vir eksamenskrifte

 • Gebruik altyd die templaat wat op die netwerk beskikbaar is.
 • Die templaat vir vraestelle en vraestelle waar die antwoorde op die vraestel ingevul word, is in Word beskikbaar.
 • Moet asseblief nie ’n vorige vraestel as meesterkopie gebruik nie.

Toesighouers

 1. Kontak die volgende mense om aansoekvorms te kry om ’n toesighouer te word:
 2. ’n Nominasie is onderhewig aan voorwaardes.
 3. ’n Afskrif van die kandidaat se ID en hulle belastingnommer word vereis.

Kontakbesonderhede

Rig navrae aan:

Mahikengkampus
Rialene Burger
018 389 2274
Potchefstroomkampus
Beverley Engelbrecht
018 299 1520
Vanderbijlparkkampus
Lebogang Mpaku
016 910 3113