Oor ons

 

Studenteregsdienste (SRD) val onder die registrateur en het kantore op al drie kampusse van die NWU.  Dissiplinêre verhore vir studente word op al drie kampusse gehou.  Regsbeamptes vir studente rapporteer aan die bestuurder, wat aan die registrateur rapporteer.

Wie is ons?

  • Een van die sleutelprestasiegebiede van die SRD is om prosesse, beleide, prosedures en praktyke ten opsigte van akademiese wangedrag en wangedrag binne die georganiseerde studentelewe ingevolge die relevante NWU-reëls, ‑beleide en ‑prosedures uit te voer.  
  • Die SRD identifiseer en skep bewustheidsprogramme oor onderwerpe, insluitende maar nie beperk nie tot geslagsgebaseerde geweld, haatspraak en rassisme.  

Wat doen ons?

Die SRD ontvang klagtes en voer ondersoeke uit wat met moontlike akademiese wangedrag en wangedrag verband hou om vas te stel of studente dissiplinêr aangekla moet word.   Indien studente van akademiese wangedrag en wangedrag aangekla word (ingevolge die Statuut en die NWU-beleid oor Studentedissipline), gaan die SRD met die toepaslike verrigtinge voort.   

 

Dienste wat ons aanbied

  • Vasstelling of daar ’n prima facie-saak uitgemaak kan word.
  • Opstel en stuur van kennisgewings van verhoor met klagstate.
  • Konsultasie met klaers, getuies en respondente.
  • Optrede namens klaers binne die NWU tydens dissiplinêre verrigtinge.
  • Samewerking met verskillende departemente in die NWU om reg te laat geskied aan individue wat voel dat studente van die NWU hulle verontreg het.  Samewerking kan verwysing vir berading, rehabilitasiemaatreëls, gemeenskapsdeelname of enige ander opsie insluit wat as geskik geag word deur die belanghebbers en binne die mandaat van sodanige belanghebbers val.
  • Wangedragsake moet aan Beskermingsdienste op die kampus gerapporteer word.
  • Akademiese wangedrag word by die SRD gerapporteer.

 

Studente Dissiplinêre Aanmeldingsvorm

Studente Dissiplinêre Aanmeldingsvorm Plagiaat

Stuur 'n e-pos na sjs-servicecomplaints@nwu.ac.za vir kommer of klagtes


Personeellede

Bestuurder Studenteregsdienste

Mnr Lucas Makoro

Kamer G11, Gebou F19, Potchefstroom

Tel:  018 285 2419

Studenteregsbeampte – Potchefstroom

Mr Daniël B. Selamolela

Kamer G01, Gebou F19

Tel:  018 285 2661

Studenteregsbeampte – Mahikeng

Mr Thembile Dingiswayo

Kamer 237, Admin Gebou

E-pos

 

Student Judicial Officer – Vanderbijlpark

Mnr Ujeet Maharaj

Kamer G33, Kamer 25

Tel:  016 910 3176

 

Koshuise en KSR

Mrs Christina Parsons

Room G12, Building F19

Tel:  018 285 2099