Oorsig

Die Eenheid vir Voortgesette Opleiding (EVO) is gepas ontwerp om ’n positiewe akademiese impak te maak waarby die breër samelewing, die student en die Universiteit kan baat. Hulle is verantwoordelik vir die bestuur en koördinering van voortgesette-opleidingskursusse (VO-kursusse) aan die Universiteit. Die voordele van hierdie eenheid sluit in dat die EVO:

 • Vir akademiese personeel ’n waardevolle skakel met die werksomgewing bied, en só tot betekenisvolle en relevante akademiese programontwikkeling bydra.
 • Die NWU se innovasiestrategie ondersteun deur ’n geleentheid vir die vinnige verspreiding van nuwe kennis aan die wyer wetenskapsgemeenskap, die werksomgewing en ander belangstellende partye te bied.
 • Tot die korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid en gemeenskapsbetrokkenheidaktiwiteite van die NWU bydra.
 • ’n Betekenisvolle bydrae tot die ekonomiese-ontwikkelingstrategie van Suid-Afrika maak deur geleenthede vir lewenslange leer te verskaf wat ontwerp is om by nasionale vaardigheidsontwikkelingsprioriteite aan te pas.
 • ’n Geleentheid skep vir individue wat nie andersins in ’n posisie sou wees om by die dienste en akademiese programme van die NWU te baat nie, en sodoende ’n belangrike element van die NWU se transformasiestrategie uitmaak.

Die EVO rapporteer aan die Adjunk-Visekanselier: Onderrig-Leer (AVK: O-L). Die EVO aanvaar die volgende verantwoordelikhede ten opsigte van VO-aktiwiteite aan die Universiteit:

 • Tree op as bewaarder van die Universiteit se beleid deur nakoming te moniteer en dissiplinêre prosedures by die betrokke owerhede aan te beveel indien die beleid nie nagekom word nie.
 • Ontwikkel en implementeer stelsels, prosesse en prosedures vir alle aktiwiteite in die VO-waardeketting.
 • Ontwikkel, implementeer en handhaaf ’n stelsel van deelnemerregistrasie, administrasie en rekordbestuur.
 • Verskaf koördineringsdienste aan eksterne belanghebbers, insluitend maar nie beperk nie tot borge, reguleerders en deelnemers.
 • Verskaf steun aan personeel in fakulteite wat vir die ontwikkeling en lewering van VO-kursusse verantwoordelik is.
 • Verseker finansiële volhoubaarheid van EVO- en VO-verwante aktiwiteite.
 • Rapporteer gereeld oor alle aspekte van VO-kursusaanbiedings (insluitend finansiële inligting).
 • Ontwikkel en implementeer stelsels om die reputasie- en regsrisiko’s van die Universiteit te bestuur.
 • Ontwikkel en implementeer ’n gehaltebestuurstelsel.

Media