Gedrag tydens die navorsingsproses moet eties korrek wees om die NWU, die navorser, die navorsingspan, die navorsingsdeelnemers en die omgewing te beskerm.  Dit is dus belangrik om etiekgoedkeuring van die relevante navorsingsetiekkomitee (NEK) te kry voordat ’n navorsingsprojek aangepak word, of wanneer enige wysigings aan die oorspronklike goedgekeurde aansoek gemaak word.   Om etiekgoedkeuring te kry, moet ’n ingevulde aansoekvorm met ondersteunende dokumentasie elektronies via InfoEd by die relevante NEK ingedien word, of soos dit deur die NEK-koördineerder gespesifiseer word.

Slegs nadat ’n etieksertifikaat vir navorsing ontvang is en nadat die NWU se gedragskode vir navorsers en NEK-lede onderteken is, mag die navorser met die bepaalde navorsingsprojek voortgaan.

Hierdie bladsy bevat dokumente van wisselende groottes wat beskikbaar is om afgelaai te word.

Beleid en reëls vir navorsingsetiek aan die NWU

Die beleid verskaf ’n aanduiding van hoe navorsing wat in oorstemming is met die etiese beginsels wat deur die NWU aanvaar word, deur die NWU bestuur en uitgevoer moet word.  Die beleid bestaan uit ’n beleidsverklaring, ’n gedragskode vir navorsers aan die NWU, en die reëls vir die bestuur van navorsingsetiek aan die Noordwes-Universiteit.  Aangesien die beleid deur die Raad goedgekeur is, het dit nou dieselfde status as enige ander NWU-beleid.

Die jongste weergawe van die beleid en reëls vir navorsingsetiek kan hier afgelaai word: Beleidsdokument (PDF).

Navorsingsetiekkomitees (NEKe)

Die NWU het 16 etiekkomitees (NEKe) wat onder een regulatoriese liggaam, naamlik die Regulatoriese Navorsingsetiekkomitee (RNEK), funksioneer. Die struktuur van hierdie komitees sluit die volgende in:

 

Regulatoriese Navorsingsetiekkomitee (RNEK)

Hierdie komitee dien as regulatoriese liggaam vir die ander etiekkomitees regoor die NWU.

Voorsitter: Prof Refilwe Phaswana-Mafuya

Kontakpersoon op die komitee: Mnr Nkosanathi Machine of 018 299 4849

 

Mahikengkampus

Dierenavorsingsetiekkomitee

Geregistreer by die Nasionale Gesondheidsnavorsing- en Etiekraad (NGNER)

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke wat met diere en dieregesondheid verband hou van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe op die Mahikengkampus.

Voorsitter: Prof Upenyu Marume

 

Gesondheidswetenskap-etiekkomitee

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke wat met mense verband hou,van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe op die Mahikengkampus.

Voorsitter: Prof Lesetja Motadi of 018 289 2598

 

Mensehulpbronne-navorsingsetiekkomitee

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, die Fakulteit Opvoedkunde, die Fakulteit Geesteswetenskappe, die Fakulteit Teologie en die Fakulteit Regte op die Mahikengkampus.  (Let asseblief op dat dit as gevolg van die herstrukturering van die NWU kan verander.)

Voorsitter:  Prof Betchani Tchereni

Administratiewe koördineerder van die komitee:  Mnr Stephen van Zyl of 018 289 2486

 

Potchefstroomkampus

Dierenavorsingsetiekkomitee (AREC)

Die Etiekkomitee vir Dieresorg, Gesondheid en Veiligheid in Navorsing (AnimCare)

Geregistreer by die Nasionale Gesondheidsnavorsing- en Etiekraad (NGNER) reg nr AREC-130913-015

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke wat met navorsing oor diere verband hou van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe op die Potchefstroomkampus.

Voorsitter: Prof Christiaan Brink

Administratiewe koördineerder van die komitee: Mev Hildah Melamu

Webbladsy: http://health-sciences.nwu.ac.za/healthethics/about-us

 

Etiekkomitee van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe op die Potchefstroomkampus.

Voorsitter: Prof Bennie Linde

Administratiewe koördineerder van die komitee:  Mev Linda Grimbeek of 018 299 1399

 

 

 

Etiekkomitee van die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Geesteswetenskappe op die Potchefstroomkampus, met aansoeke van die Skool vir Tale uitgesluit. (Die naam van hierdie NEK kan as gevolg van die herstrukturering van die NWU verander.)

Voorsitter: Prof Andre Duvenhage 

Administratiewe koördineerder van die komitee: Mev Yvette van der Merwe 

 

Etiekkomitee van die Fakulteit Opvoedkunde

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Opvoedkunde op die Potchefstroomkampus.

Voorsitter: Prof Jako Olivier

Administratiewe koördineerder van die komitee: Mev Erna Greyling of 018 299 4656

 

Gesondheidsnavorsing-etiekkomitee (GNEK)

Geregistreer by die Nasionale Gesondheidsnavorsing- en Etiekraad (NGNER)

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke wat met navorsing met navorsing oor mense en hulle gesondheid verband hou van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en die Fakulteit Natuurwetenskappe op die Potchefstroomkampus.

Voorsitter: Prof Wayne Towers

Administratiewe koördineerder van die komitee: Mev Carolien van Zyl

Administratiewe koördineerder van die komitee: Mev Leanie van Ronge

Webbladsy: http://health-sciences.nwu.ac.za/healthethics/about-us

 

Etiekkomitee van die Fakulteit Regte

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Regte.

Voorsitter: Prof Elmarie van der Schyff

Administratiewe koördineerder van die komitee: Mev Rieëtte Venter

 

Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Teologie op die Potchefstroomkampus.

Voorsitter: Prof Rudy Denton

 

Navorsingsetiekkomitee vir Opvoedkunde, Bestuur, Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe (OBGS-NEK)

Hierdie etiekkomitee sal by die NGNER geregistreer word en hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke wat niegesondheidsnavorsing met ’n medium tot hoë risikovlak behels.

Voorsitter: Prof Lukas Meyer

Administratiewe koördineerder van die komitee:  Mev Jessica Mabaso of 018 299 4707

 

Navorsingsetiekkomitee vir Ingenieurswese (IngNEK)

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Ingenieurswese wat met niegesondheidsnavorsing verband hou.

Voorsitter: Mnr Willem van Niekerk

Administratiewe koördineerder van die komitee: Mev Tania Visser

 

Vanderbijlparkkampus

Etiekkomitee vir Taalsake

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Skool vir Tale op die Vanderbijlparkkampus en die Potchefstroomkampus.

Voorsitter: Prof Johann van der Walt

 

Etiekkomitee vir Ekonomiese Wetenskappe en Inligtingstegnologie

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe op die Vanderbijlparkkampus.

Voorsitter: Prof Dawid Jordaan

 

Geesteswetenskappe en Gesondheidsnavorsingetiekkomitee (GGNEK)

Geregistreer by die Nasionale Gesondheidsnavorsing- en Etiekraad (NGNER)

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke van die Fakulteit Geesteswetenskappe op die Vanderbijlparkkampus (aansoeke van die Skool vir Tale uitgesluit).

Voorsitter: Prof Chrizanne van Eeden

Administratiewe koördineerder van die komitee: Mev Daleen Claassens of 016 210 3441

 

Navorsingsetiekkomitee vir Basiese en Sosiale Wetenskappe (BaSWNEK)

Hierdie etiekkomitee hanteer alle navorsingsetiek-aansoeke wat met niegesondheidsnavorsing met menslike deelnemers in die Fakulteit Geesteswetenskappe op die Vanderbijlparkkampus verband hou.

Voorsitter: Prof Jaco Hoffman

Administratiewe koördineerder van die komitee:  Mev Marinda Malan of 016 210 3515

 

Gedragskode vir navorsers en NEK-lede

Met die goedkeuring van ’n navorsingsetiekaansoek word van die navorser vereis om die NWU se gedragskode vir navorsers te onderteken. 

Die jongste Engelse weergawe kan hier gekry word.

Die jongste Afrikaanse weergawe kan hier gekry word.

 

Verkryging van toegang tot die NWU om navorsing uit te voer (hekwagterproses)

As ’n navorser toestemming wil hê om toegang tot die NWU te verkry asook tot die universiteit se personeel of studente as deelnemers aan hulle navorsingstudie, of as hulle vir navorsingsdoeleindes toegang tot data (wat deur die NWU gehou word) wil verkry, moet ’n spesifieke proses gevolg word.  As sulke versoeke word deur die navorsingsdata-hekwagter (NDHW) onder toesig van die registrateur nagegaan.

Om vir toestemming by die NDHW aansoek te doen om toegang tot sulke data of tot die relevante NWU-belanghebbers te verkry, vul asseblief die volgende aansoekvorm in: NDHW-aansoekvorm (PDF).

Vir meer inligting in verband met die NDHW se doel en prosesse, kontak asseblief vir mnr Nkosinathi Machine.

 

Risikovlak-beskrywers

’n Dokument is opgestel om navorsers te help om hulle navorsingsprojekte te klassifiseer ten opsigte van die risikovlak wat dit bevat.  Dit sal die navorser in staat stel om die nodige stappe te doen om skade aan navorsingsdeelnemers te beperk en maksimumvoordele te verseker.

Hieronder verskyn ’n voorbeeld van sulke risikovlakbeskrywers:

 

Aansoekproses vir etiekklaring vir navorsing

Dit is nodig om vir etiekklaring aansoek te doen voordat ’n navorser met hulle navorsingstudie kan begin.  Kontak asseblief die komitee se administratiewe koördineerder vir die komitee waar jy wil aansoek doen om oor die komitee se aansoekproses navraag te doen.

 

As die komitee van die InfoEd/RIMS-aansoekproses gebruik maak:

  • ’n Profiel moet vir jou op die InfoEd/RIMS-etiekmodule geskep word.  Klik asseblief hier vir meer inligting. 
  • Die dokument wat verduidelik hoe ’n etiekaansoek op InfoEd ingedien word, is hier beskikbaar.

Algemene navrae oor etiekverwante sake moet aan die relevante etiekkomitees gerig word.  Vir navrae wat met die InfoEd-etiekmodule en -stelsel verband hou, kan jy die volgende persone kontak:

Me Teresa Smit of mnr Nkosinathi Machine

 

Toegang tot InfoEd/RIMS

Indien ’n profiel vir jou op die InfoEd/RIMS-etiekmodule geskep moet word, stuur asseblief ’n e-pos aan mnr Nkosinathi Machine of me Teresa Smit en vra hulle om vir jou ’n profiel te skep.

 

Só ’n e-pos moet die volgende inligting insluit:

  1. Jou versoek.
  2. Jou naam en van (sluit asseblief jou nooiensvan in indien van toepassing).
  3. Jou NWU-studentenommer of ‑personeelnommer.
  4. Jou fakulteit, departement en/of navorsingsentiteit.
  5. Jou e-posadres.

Die nuwe skakel om toegang tot InfoEd te kry: https://rims.nwu.ac.za/

 

Uitreiking van etieksertifikate

Jou bewys vir etiekgoedkeuring kom in die vorm van ’n NWU-etieksertifikaat wat deur die voorsitter van die IRERC onderteken is.  Die sertifikaat word deur mnr Nkosinathi Machine uitgereik wanneer kennis van goedkeuring van die betrokke etiekkomitee ontvang is.

Kontak asseblief vir mnr Nkosinathi Machine as jy enige navrae in verband met die etieksertifikaat vir jou navorsingsprojek het.

Let wel: ’n Etieksertifikaat sal slegs uitgereik word wanneer die etiekkomitee wat jou aansoek hersien het ’n kennisgewing van finale goedkeuring aan mnr Nkosinathi Machine by die Navorsingsondersteuningskantoor gestuur het.

 

Alternatiewe etiekhulpbronne