Departement van Navorsingsondersteuning

Die Departement van Navorsingsondersteuning (DNO) is in 1999 as deel van die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir CHO gestig. Dit is as gevolg van ’n eksterne oudit gestig en sou ondersteuning aan 12 nuutgestigte navorsingsfokusareas verleen. Op daardie stadium het die universiteit sterk op die onderrig-leer-program gefokus, met hier en daar voorbeelde van navorsingsuitnemendheid. Die stigting van die 12 fokusareas het die navorsingspoging van die universiteit gekonsolideer in hanteerbare strukture wat op verskillende maniere ondersteun kon word deur die Departement van Navorsingsondersteuning, wat toe deur die Dekaan van Navorsing gelei is.

Ná die voormalige Potchefstroomse Universiteit in 2004 met die voormalige Universiteit van Noordwes saamgesmelt het, is die NWU met sy verwante strukture gestig. Die Departement van Navorsingsondersteuning is in die Institusionele Kantoor geplaas om die navorsingspoging op al die kampusse van die universiteit te ondersteun. Daar is nou ’n direkteur wat aan die Adjunk-Visekanselier (AVK): Navorsing, Innovasie en Tegnologie rapporteer.

Die Departement van Navorsingsondersteuning (DNO) is die adres vir alle navorsingsadministrasie en -ondersteuning by die NWU en bied ’n gespesialiseerde personeelfunksie om interafhanklike navorsing en gevorderde akademiese onderrig te stimuleer. Die DNO bevorder ook hierdie praktyk binne die Universiteit se eiesoortige benadering tot vakkundigheid.

In die uitvoering van sy doelwitte doen die DNO die volgende:

  • Skep ’n bemagtigende omgewing wat die ontwikkeling bevorder van ’n universiteit waar navorsing en onderrig-leer in balans is.
  • Verbeter die navorsingsprofiel van die NWU om een van die top vyf universiteite in Suid-Afrika te word wat navorsingsuitset, produktiwiteit en gefokusde uitnemendheid betref.
  • Lê ’n relevante en dinamiese navorsingskultuur nog verder vas.
  • Implementeer die ontwikkelingsplan vir navorsingskapasiteit.
  • Moniteer die implementering van die navorsingsentiteitsmodel en pas dit aan indien en waar nodig.
  • Lei en ondersteun die nuwe navorsingsentiteite om só gevestigde navorsingsentiteite te word.
  • Streef na multi- en transdissiplinêre samewerkende navorsingsprogramme.
  • Streef na die relevante en dinamiese implementering van kundigheid, kommersialisering van navorsingsresultate en gemeenskapsbetrokkenheidsprojekte.
  • Optimaliseer die implementering van kundigheid ten opsigte van inkomste sowel as impak.

 

Institusionele Navorsingsondersteuning-kommissie

Die Institusionele Navorsingsondersteuning-kommissie is hier om deur die Institusionele Komitee vir Navorsing en Innovasie kundige advies aan die Institusionele Senaat oor die gehalte van navorsingsprogramme binne erkende navorsingsentiteite en navorsingsentrums van die NWU te verskaf.  Hierdie komitee verleen ook advies oor navorsingsbeleide en -prosedures vir die bevordering van navorsing aan die institusionele en kampusbestuur.

 

Handleiding vir nagraadse studies deur die Institusionele Komitee vir Navorsing en Innovasie (IKNI)

 

Die IKNI-handleiding vir nagraadse studies is deur die Senaat van die NWU vir gebruik deur nagraadse studente van die NWU goedgekeur.

Die handleiding is ’n bindende beleidsdokument en verskaf riglyne ten opsigte van die verskillende beleide en prosesse wat by meestersgraad- en doktorale studies aan die NWU betrokke is.

Ons raai alle voornemende en geregistreerde studente aan om hulle te vergewis van die verskillende reëls, prosesse en beleide waarna daar in hierdie dokument verwys word. 

 

Klik op die skakel om die IKNI-handleiding vir nagraadse studies af te laai.