Die Kommersialiserings Proses

Wat is Kommersialisering?

Dit is ʼn proses om ʼn inkomste uit ʼn uitvindsel of ʼn ontwikkeling te verkry.

Die stappe wat ons volg:

 1. Gratis konsultasiesessie
 2. Idee-evaluering
 3. Ons stel ʼn kommersialiseringsplan voor
 4. Doen aansoek vir moontlike “Innovation Highway”-befondsing
 5. Markontleding/IP-landskap/IP-registrasie
 6. Kommersialiseer konsep

 

Wat kan gekommersialiseer word?

 • Handleidings, studiegidse & projekverslae.
 • Kortkursusse, konferensies & seminare 
 • Patente, ontwerpe, handelsmerke & kopieregsagteware
 • Formulerings & Biochemiese verbindings
 • Prosesse & stelsels
 • Analitiese dienste & toetse 
 • Konsultasies & adviesdienste
   

 

Waarom doen navorsers dit nie self nie?

 • Hulle het ʼn ander ingesteldheid en benadering.
 • Dit neem langer as wat ons kan wag
 • Dit vereis meer hulpbronne as wat ons tot ons beskikking het

Klik hier vir toegang tot die vertroulike 'Invention Disclosure' vorm.

Kliek hier vir meer inligting oor die  NWU Inventor Guide  (Alles oor patente, openbaarmaking van intellektuele eiendom, patentsoektogte, die NWU se intellektuele eiendomsregte, bestuursriglyne en nuttige skakels)

 

Inligting oor Intellektuele Eiendom

Die Tegnologieoordragkantoor van die NWU is verantwoordelik vir die identifisering, beskerming en kommersialisering van intellektuele eiendom (IP) voortspruitend uit NWU-navorsing.

 

Openbaarmaking van intellektuele eiendom 

Ten einde maksimum ontginning van nuwe intellektuele eiendom te verseker, moet die bestaan daarvan geïdentifiseer word en aan die Kantoor vir Tegnologieoordrag en Innovasiesteun geopenbaar word. Dit moet gebeur so gou as moontlik nadat ʼn nuwe en potensieel bruikbare produk of proses gekonseptualiseer is, of ʼn nuwe plantvariëteit ontwikkel is, of wanneer ʼn ongewone, onverwagte of nie voor die hand liggende navorsingsbevinding, wat die potensiaal het om kommersieel of andersins toegepas te word, verkry word.

Ingevolge die nuwe wetgewing moet die openbaarmaking binne 90 dae geskied en is die Universiteit verplig om die bekendmakings aan die Nasionale Kantoor vir die Bestuur van Intellektuele Eiendom (NKBIE) te rapporteer. Die Kantoor vir Tegnologieoordrag vervul hierdie takie namens personeellede, van wie verwag word om met die kantoor saam te werk ten einde aan die bepalings van die betrokke wet te voldoen.

Daar word van personeel verwag om openbaarmakings binne 30 dae na ontdekking aan die Kantoor vir Tegnologieoordrag te maak.
Na bekendmaking word dienste gelewer wat in die algemene riglyne uiteengesit word. Alle navorsers moet ʼn behoorlike stelsel van laboratoriumbestuur in plek hê om aansprake m.b.t. die uniekheid en datum van ʼn uitvindsel te ondersteun.

Klik hier vir toegang tot die vertroulike  NWU Invention Disclosure Form.

 

 

 

Beleide

Die Kantoor vir Tegnologieoordrag en Innovasiesteun is die rentmeester vir die operasionele implementering, kwaliteitsversekering, monitering en hersiening van 3 spesifieke beleide. 
Hierdie beleide, prosedures, riglyne en verklarings stipuleer die operasionele aksies deur bestuurstrukture van die NWU ten einde sinergie en belyning oor die besigheidseenhede heen te bewerkstellig en om te verseker dat gehalteversekeringsprosesse in plek is. 

Hierdie beleide moet gelees word saam met die Institusionele Strategie vir Navorsing en Innovasie wat jaarliks deur die Senaat goedgekeur word. Hierdie beleid moet ook gelees word in die konteks van die NWU se missie om relevante en gefokusde navorsing van hoë gehalte – basies sowel as toegepas – voort te bring, en sodoende innoverende oplossings te bied vir uitdagings wat die wetenskaplike gemeenskap, die land, die vasteland en die wêreld in die gesig staar.

Voorts, soos gestel in die Institusionele Plan, streef die NWU daarna om ʼn gebalanseerde onderrig-navorsingsuniversiteit te word met ʼn groeiende derdegeldstroominkomste uit kommersialisering en ʼn beduidende impak deur gemeenskapsverbintenis.

1. Navorsings- en Innovasiebeleid

Verseker gehalte en verskaf die raamwerk vir navorsing en innovasie en navorsings- en innovasiebestuur aan die Noordwes-Universiteit.

Die Beleid skep ʼn institusionele identiteit, maar maak terselfdertyd voorsiening vir differensiasie binne die vermoëns en kapasiteit van die kampusse. Die navorsingsentiteitemodel is gerig op die verbetering van navorsings- en innovasiekwaliteit, navorsings- en innovasiedeelname en -produktiwiteit, navorsings- en innovasie-ontwikkeling en -befondsing. Die navorsings- en innovasiebestuursmodel fasiliteer en stimuleer navorsing en innovasie op alle kampusse. Elke kampus sal sy eie Navorsingsentiteite ontwikkel en bestuur. Deelname sal hoofsaaklik beperk wees tot navorsers van ʼn spesifieke kampus, maar daar sal geleentheid wees vir samewerking met ander kampusse.
 

2. Beleid oor die Bestuur van Intellektuele Eiendom aan die NWU

Dit is die beleid van die Noordwes-Universiteit om te handel met die eienaarskap, verspreiding en kommersiële ontginning van intellektuele eiendom wat deur personeel, studente en ander betrokke partye by die NWU ontwikkel is. Die Universiteit neem kennis van die Wet op Intellektuele Eiendomsregte vir Openbaar Befondsde Navorsing en Ontwikkeling, Wet 51 van 2008, in soverre die bepalings daarvan op die NWU van toepassing is, sowel as van alle ander tersaaklike wetgewing en verklaar die voorneme om daaraan te voldoen in die mate wat dit redelikerwys deur die wet vereis word.

Die beleid geld vir alle kampusse van die NWU, vir alle tydelike en permanente werknemers in die personeeldiensstaat van die NWU, vir kontrakwerkers van die NWU, en vir alle geregistreerde studente van die NWU.

Ten einde die NWU in staat te stel om uitvoering te gee aan bogenoemde ondernemings, vir die optimale beskerming en tot die gemeenskaplike voordeel van alle partye, het hierdie reëls en riglyne ten doel om bestaande beleid te konsolideer en te bepaal hóé daar omgegaan moet word met intellektuele eiendom wat in die NWU-omgewing ontstaan, en spesifiek:
 

3. Beleid vir die Bestuur van Navorsings- en Innovasiekontrakte en Eksterne Investering / Belanghouding

Hierdie beleid is van toepassing op alle navorsings-, innovasie- en gemeenskapsverbinteniskontrakte en belegger-/belanghebberooreenkomste wat daarop betrekking het, wat aangegaan is deur die NWU, en bind alle NWU-personeel, op welke wyse ook al aangestel, soos tersaaklik vir die vereistes van die NWU. Alle kontrakte, insluitende dié m.b.t. aandele/skuldbriewe of ander belange in eksterne en verwante entiteite, soos hieronder omskryf, word deur hierdie beleid gedek.

 

Wet op Intellektuele Eiendomsregte uit Openbaar Befondsde Navorsing en Ontwikkeling, 51 van 2008

Die bestuur van intellektuele eiendom (IP) voortspruitend uit openbaar befondsde navorsing en ontwikkeling het ʼn kritieke faktor geword om te verseker dat die publiek ʼn groter opbrengs kry uit die toenemend belangrike navorsings- en ontwikkelingsbeleggings wat deur die regering gemaak word. Die Suid-Afrikaanse regering het die

Wet op Intellektuele Eiendomsregte uit Openbaar Befondsde Navorsing en Ontwikkeling, Wet 51 van 2008, uitgevaardig om ʼn regulatoriese raamwerk daar te stel vir die bestuur van hierdie tipe IP.

Die primêre doel daarvan is om te verseker dat IP-uitkomste van openbaar befondsde Navorsing en Ontwikkeling beskerm word en tot voordeel van die mense van Suid-Afrika gekommersialiseer word – hetsy ʼn maatskaplike, ekonomiese, militêre, of enige ander voordeel.

Die volgende beleide is ook van toepassing:

 Die res van die NWU se beleide kan ook besigtig word: