Entrepreneurskap aan die NWU

Die instaatstelling van entrepreneurskap is iets wat die NWU goed doen. Ons reik uit na entrepreneurs en opkomende entrepreneurs in die gemeenskap en onder ons studente en werk nou saam met gelykgesinde vennote in besighede, en regerings- en nieregeringsorganisasies.

Voetsoolvlakvennootskappe en NWU-bestuurde entrepreneurskapsprojekte en -programme

Leopards Lair

 

Leopards Lair Kompetisie

The annual Leopards Lair competition encourages and supports student entrepreneurs across the three campuses of the North-West University (NWU) and Vaal University of Technology (VUT) to become future employers and henceforth job creators by embracing the value of entrepreneurship as a career choice.

Undergraduate and postgraduate entrepreneurs are invited to submit their innovative and business ideas.

The purpose of this competition is to identify the top student entrepreneurs, showcase their businesses ideas, and invite investment into their student business. The competition also provides the opportunity of developing skills through the different phases of the competition. In this process, undergraduate and postgraduate entrepreneurs will have the opportunity to demonstrate their entrepreneurial talent.

 

 

 

 

 

Voetsoolvlakvennootskappe

Noordwespremier se Kantoor:

Samewerking aan entrepreneurskapsbeurse en -inisiatiewe, deur gebruik te maak van verskeie kommunikasiekanale en gemeenskapsvennote om die boodskap oor die beskikbare geleenthede by die gemeenskappe uit te bring.

Mosaic Suid-Afrika:

ʼn Selfonderhoudende weeskindversorgingsmodel met verskeie entrepreneuriese benaderings wat die lede in staat stel om hul eie huise te bou en aan inkomstegenererende aktiwiteite deel te neem.

AUTHeR:

Die Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing het verskeie projekte waarby sosiale entrepreneurs betrokke is.

Touching Africa/NWU: BEEP-program:

Dit staan formeel bekend as die “Broad Enterprise Development Programme” en behels dat entrepreneurs gementor word om besighede op die been te bring en te bestuur. Enkele van die besighede wat reeds gementor word, is T-Shop Guys, Bravospace, Sound Masters Productions, Academics by Curiosity, Roopher Media, Travel & Tour with Rose en Healing Hope.

SETH-akademie:

Die Akademie vir Wetenskap, Ingenieurswese, Tegnologie en Gesondheid (SETH) is tot stand gebring by die Hoërskool Ferdinand Postma in Potchefstroom en help met die opleiding van toekomstige ingenieurs en entrepreneurs terwyl hulle nog op skool is.

Dr Kenneth Kaunda-hulpbronsentrumleerderskappe:

Die Noordwes-Universiteit se Gemeenkapsontwikkelingstrust bied verskeie leerderskapsprogramme aan, insluitende in Gasvryheid (NKR-vlak 2), Voedsel & Drank (NKR-vlak 4) en Sportadministrasie (NKR-vlak 4). Entrepreneuriese inhoud maak deel uit van die kurrikulums en die leerders word aangemoedig om hul eie besighede te begin nadat hulle die program voltooi het.

 

Dr Kenneth Kaunda-hulpbronsentrum-opleidingsvennootskappe:

In samewerking met die NWU se Gemeenskapsontwikkelingstrust het die hulpbronsentrum ʼn vennootskap aangegaan met ʼn maatskappy genaamd iDNA om gratis opleiding te verskaf vir voetsoolvlak- en ander opkomende entrepreneurs in persoonlikheidsanalise en besigheidsplanontwikkeling.

Noordwes Ontwikkelingskorporasie (NWOK):

Verskeie innovasie-ondersteuningsinisiatiewe en vennote werk saam om die raamwerk daar te stel vir groei in areas soos innovasie, navorsing en ontwikkeling, entrepreneurskap, vaardighede en onderwys. Inisiatiewe sluit in ʼn SMS-kompetisie vir entrepreneurs in dorpies, townships en plattelandse dorpe. Vennote sluit in die Premierskantoor, NWOK, die NWU se Kantoor vir Tegnologieoordrag en Innovasiesteun, die Departement Finansies, Ekonomie en Ondernemingsontwikkeling (FEED) in Setsekosane, die Tegnologie-innovasie-agentskap (TIA), die Kleinsakeontwikkelingsagentskap (KSOA), die Vaal Universiteit van Tegnologie (VTET), kolleges in die Noordwesprovinsie en gemeenskapsvennote.

Studentejoolinisiatiewe:

Die verteenwoordigende studenteraad op die kampus in Potchefstroom het 86 projekte waar studente van verskeie koshuise hul tyd en kennis aan verskeie NRO’s afstaan ten einde entrepreneuriese denke te bevorder.

Ikamva Youth:

Mentorskap van sosiale entrepreneurs.

Sosiale entrepreneurskap:

In die NWU se Departement Gemeenskapsbetrokkenheid word daar van alle spanlede verwag om ʼn sosiale entrepreneur te mentor met die oog daarop om sy of haar gemeenskap op te hef.

 

BHIVE-ondernemingsontwikkelingsentrum (OOS)

 

Hierdie sentrum bied ondersteuning vir alle vlakke van die entrepreneuriese siklus, insluitende pre-inkubasie-inkubasie en toetreevlak-besigheidsondersteuning. Hier is enkele van BHIVE se mees suksesvolle projekte:

Studente-entrepreneur-besigheidskompetisies: Hierdie kompetisies moedig entrepreneurskap aan. Die oprigting van nuwe sakeondernemings is ʼn alternatief vir tradisionele werksaamhede en ʼn nuttige meganisme vir die opdoen van besigheidsontwikkelingservaring. Ideegenereringswerkswinkels help opkomende entrepreneurs om idees in konsepte te omskep en besigheidsmodelle te genereer. Die wenners ontvang kontantbeleggings as pryse.

 

 

Young Entrepreneurs Business Organisation (YEBO)

YEBO is ʼn unieke studenteorganisasie wat ten doel het om universiteitstudente se entrepreneursgees aan te vuur. Dit dien as katalisator vir die ontwikkeling van ʼn entrepreneuriese gemeenskap wat innovasie en entrepreneurskap koester en maak entrepreneuriese hulpbronne beskikbaar. YEBO ondersteun opvoedkundige en netwerkgeleenthede en inspireer die oprigting van nuwe sakeondernemings.

Enactus

Dit is ʼn internasionale gemeenkap van studente, akademici en sakeleiers wat daartoe verbind is om die mag van entrepreneurskap te gebruik om lewens te transformeer en gestalte te gee aan ʼn beter, meer volhoubare wêreld. Enactus Vaal fokus op gemeenskapsprojekte, om die projekte te laat groei, dit volhoubaar te maak en werk te skep. Enactus is ook aktief op die kampusse in Potchefstroom en Vanderbijlpark.

Ondernemende Vroue-program

Hierdie agt maande lange besigheidsondersteuningsprogram is gemik op nuwe besighede – van idee na konsep na besigheidsmodel, en dan na besigheidsplan. Hierdie inisiatief het al tot verskeie suksesstories gelei.

Inkubasieprogram

Dit dra by tot die ontwikkeling van ʼn entrepreneuriese kultuur en entrepreneuriese aktiwiteite onder NWU-studente, personeel en die Vanderbijlparkgemeenskap. Daar is verskeie BHIVE OOS-inkubasieprogramme.

NWU/VUT TIA-tegnologie-entrepreneurprogram

Hierdie program bevorder streeksinnovasie en -entrepreneurskap, en ontwikkel kapasiteit in tegnologie-entrepreneurskap om Suid-Afrika se huidige sosio-ekonomiese uitdagings die hoof te bied. Die fokus is op kapasiteitsontwikkeling van individue met wetenskaps-, tegnologie-, ingenieurswese-, wiskunde- en inligtingkwalifikasies (STEMI-kwalifikasies).

Die NWU en Vaal Universiteit van Tegnologie (VUT) het ʼn werkswinkel aangebied, en daar was 126 aansoeke van graduandi met ʼn belangstelling in die kommersialisering van tegnologie en wetenskapgebaseerde navorsingsuitsette. Vyf-en-vyftig aansoeke is aanvaar en 28 sprekers het hul kennis van entrepreneurskap met die afgevaardigdes van al drie NWU-kampusse gedeel. Hulle het geleer oor benaderings en tegnieke om kreatiwiteit aan te moedig, om ʼn nuwe onderneming te bestuur en om voornemende befondsers te benader, en het vaardighede opgedoen soos hoe om ʼn basiese besigheidsplan op te stel.

Jeuginnovasieprogram van die NWU/Tegnologie-innovasie-agentskap 

Die Jeuginnovasieprogram bevorder en stimuleer die kultuur van innovasie en entrepreneurskap onder die Jeug van Suid-Afrika en verleen bystand aan jong innoveerders wat befondsing, mentorskap en besigheidsondersteuning benodig.

 

Die NWU se Kantoor vir Tegnologie-oordrag en Innovasiesteun

Ons bied uitgebreide ondersteuningsaktiwiteite in die kommersialiseringsfases (d.w.s. die latere fases) van entrepreneurskap. Ons beskou hierdie fases as noodsaaklik sodat entrepreneurskap omskep kan word in werk en waardetoevoeging tot die ekonomie. Ons kantoor bied uitgebreide ondersteuning aan entrepreneurs, met inbegrip van idee-evaluering, marknavorsing, besigheidsplanontwikkeling, intellektuele eiendom-nuutheidsoektogte, IE-oortredingsoektogte, registrasie van patente, registrasie van handelsmerke, kopieregbeskerming, registrasie en ondersteuning van beginnermaatskappye, lisensiëringskontrakte, nie-openbaarmakingsooreenkomste, IP-onderhandelings, konsultasie, hulp met produkontwikkeling en hulp met befondsingsaansoeke.

Ondernemings wat al voordeel getrek het uit hierdie ondersteuning sluit in Campus Wash (ʼn karwasbesigheid), Always Around (ʼn voedseltegnologie-onderneming van die NWU en Lumegen Laboratories (fetusgeslagsbepaling van wild en skaars voëlsoorte).

Innovation Highway

Hierdie platform word ontwerp om entrepreneurs en diensverskaffers by mekaar uit te bring op die waardeketting vanaf die idee tot by werk.

Ons help om beginnerondernemings in die gemeenskap tot stand te bring

Innovation Highway is 'n ontwikkelingsinisiatief deur die Kantoor vir Tegnologie-oordrag en Innovasiesteun van die Noordwes-Universiteit (NWU) om die kommersialiseringsvaardighede van sy spanlede vrywillig aan te bied ten einde beginnerondernemings vir entrepreneurs buite die akademie te help vestig.

Dit word in 'n volfiliaal van die NWU gehuisves en is belastingpligtig.

Innovation Highway fokus op vroeëfase- tegnologiegekoppelde innovasies en help dikwels met prototipeontwikkeling en registrasie van intellektuele eiendomsregte.

Die omvang van beleggings wissel van R20 000,00 tot R300 000,00, na gelang van die transaksieparameters en potensiaal.

Ons loodsrondte van befondsing is pas afgesluit en het ongeveer R2,5 miljoen suksesvol in 10 verskillende vroeëfaseprojekte en -maatskappye belê wat meestal deur entrepreneurs buite die universiteit besit word.

Die eerste rondte kapitaal is deur die Nywerheidsontwikkelingskorporasie belê.  In hierdie stadium aanvaar ons slegs toelaebefondsing om die regulatoriese omgewing waarin ons werksaam is te vereenvoudig.

Die aktiwiteite van Innovation Highway word deur die Tegnologieoordragspan van die NWU uitgevoer. 

Ons het toegewyde prosesse en dokumente ontwikkel om 'n deursigtige en wettige dog eenvoudige korporatiewebestuursraamwerk vir evaluering en belegging moontlik te maak.  Dit is gratis beskikbaar en kan herhaalbaar en skaalbaar wees met ander universiteite se tegnologieoordragkantore.

Ons het waardevolle lesse tydens ons loodsrondte geleer en beoog om vir ons volgende finansieringsrondte in 2020 'n beter diens te bied.

Met die oog op toekomstige volhoubaarheid neem Innovation Highway 'n ekwiteitsaandeel, 'n winsdeel of albei wanneer ons in 'n projek belê.  In sekere gevalle gee ons toelaes, met inagneming van ontwikkelingsimpak en ander praktiese faktore.

Innovation Highway oorweeg nie tans nuwe aansoeke nie. Ons is besig om fondse in te samel vir ʼn volgende rondte.

Kurrikulums/grade/modules

Die meeste van ons grade het ʼn entrepreneuriese module of modules wat hul studies ten grondslag lê. Spesifiek:

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Voorgraads

  • Bestuursvaardighede, probleemoplossing vir bestuurders (tweedejaarmodules) en Entrepreneurskap op derdejaarsvlak
  • BCom Entrepeneurskap en Sakebestuur

Nagraads

  • Honneurs in BCom Gevorderde Entrepreneurskap
  • Verskeie kortkursusse in entrepreneurskap
  • MBA in Entrepreneurskap

Fakulteit Ingenieurswese

  • Die fakulteit het ʼn module genaamd FIAP waar ingenieurstudente ingenieursoplossings vind vir maatskaplike kwessies.
  • Ingenieurs doen ʼn finalejaarsprojek en baie studente begin hul eie besighede ná voltooiing van hul projek. ʼn Voorbeeld is ʼn besigheid genaamd Elemental waar chemiese ingenieurswese-studente hul eie boetiekbierbrouery begin het.

NWU Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur

  • Die internasionaal geakkrediteerde programme bevorder entrepreneurskap in al sy vorms: Verskeie geakkrediteerde kortkursusse oor entrepreneurskap word aangebied.
  • Die NWU se Besigheidskool doen navorsing oor entrepreneurskap.
  • Die Adviesburo vir Kleinsakeondernemings (ABKS) bied besigheidsadvies aan voornemende en bestaande entrepreneurs.

 

Gemeenskapsbetrokkenheidsprojekte

Die NWU is betrokke by 385 aktiwiteite in ons omliggende gemeenskappe. Die meeste van die projekte het veranderingsagente/entrepreneurs wat entrepreneuriese denke gebruik om oplossings te vind vir kwessies in die gemeenskap.

 

Groen Kampus-inisiatiewe

Entrepreneuriese denke vorm die grondslag van hierdie inisiatiewe, wat deur studente onderneem word en deur die Kantoor vir Tegnologieoordrag en Innovasiesteun bevorder word.

 

NIPMO

 

NIPMO, ʼn inisiatief van die Departement van Wetenskap en Tegnologie, implementeer die Wet op Intellektuele Eiendomsregte uit Openbaar Gefinansierde Navorsing en Ontwikkeling (51 van 2008). Hierdie wet identifiseer, beskerm, gebruik en kommersialiseer intellektuele eiendom wat voortspruit uit openbaar gefinansierde navorsing en ontwikkeling. NIPMO hou regdeur die jaar inligtingsessies om die publiek en studente in te lig oor intellektuele eiendomsaangeleenthede.

Besoek die NIPMO-webwerf vir verdere inligting:

Lees NIPMO se nuutste Nuusbrief:

NWU/Tegnologie-innovasie-agentskap-SAADFONDS 

Hierdie saadfonds verskaf klein kapitaalinspuitings vir entrepreneuriese beginnermaatskappye.

NWU/Standard Bank-inkubasie

Standard Bank bied befondsing vir NWU-geïnkubeerde entrepreneurs en stel hulle in staat om hul entrepreneuriese innovasies verder te vat en kommersieel skaalbaar te maak.

 

@NWU in ʼn neutedop

Hierdie digitale kennisgewingbord kommunikeer geleenthede aan entrepreneurs.

Idea2Product Labs

NWU en die VUT-wetenskapspark werk saam om aan entrepreneurs die kans te gee om hul idees in ʼn produk te omskep deur laagvervaardiging. Dit is ʼn opwindende nuwe inisiatief wat entrepreneurs met innovasies in staat stel om ʼn komplekse prototipe van hul produk aan te bied.

Sentrum vir Ekonomiese Geletterdheid

Dit is ʼn onlangs geskepte ruimte waar entrepreneurs kan ontmoet, idees kan deel en by mekaar kan leer. Verskeie gesprekke en programme word deur die loop van 2017 aangebied, en NWU entrepreneuriese video’s sal vertoon word.

Internasionale samewerking

Ons is voortdurend op soek na geleenthede waar ons entrepreneurs hul idees op internasionale platforms kan deel. ʼn Besoekende Switserse afvaardiging het verskeie inisiatiewe ondersteun via die Tegnologie-innovasie-agentskap.