Daar is verskeie befondsingsgeleenthede waarvoor studente kan aansoek doen om hulle studies aan die NWU te ondersteun.  Hieronder is ’n lys van verskillende befondsingsgeleenthede wat beskikbaar is vir daardie kandidate wat aan die minimum vereistes voldoen.

Kandidate word aangeraai om bykomende ondersteuning te bekom, aangesien die beurse of studiebeurse slegs ’n bydrae is en nie altyd die volle koste van ’n nagraadse student dek nie.

Aansoekers moet hulle aansoeke op die aanlyn indieningstelsel van die Nasionale Navorsingstigting (NNS) indien by: https://nrfsubmission.nrf.ac.za.

Let wel: daar is aflaaibare PDF-dokumente in verskillende lêergroottes op hierdie blad beskikbaar.

 

Oproepe om befondsing

NRF Funding Calls NWU sluitingsdatum NRF sluitingsdatum Aangewese Owerheid

Suid-Afrika / Japan Gesamentlike Wetenskap en Tegnologie Navorsing Samewerking

29 Augustus 2018 5 September 2018 Heide Goedhals

China-Suid-Afrika jong wetenskaplike uitruilprogram

  15 September 2018 Funanani Lavhelani

Geslote oproep vir beurs- en genootskaphouers reistoelaes 2018

24 Augustus 2018 31 Augustus 2018 Heide Goedhals

 

 

 

Institutional Bursary

Die Institusionele beurs oproep is oop tot 20 Augustus 2018 vir Meester en PhD studente.  Kontakpersoon Mej Mpho Merakeng 018 299 4891.

 

Oproepe vir jaarlikse vorderingsverslae

Die stelsel vir die indiening van 2018 se reistoelaevorderingsverslae (PR’s) is in die volgende befondsingsinstrumente oopgestel:

  • Kennisuitruiling & Samewerking (KUS) 2018 – Rondte 1
  • DWT–NNS-konferensiefonds 2018
  • NNS/ENR-oproep 2018
  • Mobiliteitstoekennings vir Suid-Afrika – Gesamentlike Instituut vir Kernnavorsing-samewerking (SA-JINR-samewerking) 2018
  • ICSU-toelaes vir reis en die aanbied van geleenthede 2018 – eerste oproep
  • Toerustingverwante reis- en opleidingstoelaes (oproep sal in Junie 2018 open)

Interne sluitingsdatum:  1 Februarie 2019

NNS-sluitingsdatum:  15 Februarie 2019

 

Ontwikkelingsprogram vir opkomende navorsers

Hierdie oproep is nou gesluit.  Besoek asseblief die webwerf gereeld vir enige bywerkings wat kan volg.

SARChI

Hierdie oproep is nou gesluit. Besoek asseblief die webwerf gereeld vir enige bywerkings wat kan volg.

 

CV-bywerking

Beurshouers word versoek om hulle 2018-navorsingsuitsette op hulle CV’s op die NNS se aanlyn indieningstelsel by https://nrfsubmission.nrf.ac.za by te werk.

 

Die 2018-uitsette sal in die jaarlikse vorderingsverslae gelys word, en houers van toekennings sal dié kan kies wat hulle graag by die relevante jaarlikse vorderingsverslag ingesluit wil hê.

 

Nabefondsing

Alle studente wat befondsing vir meesters- of doktorsgrade ontvang het, moet die NNS oor hulle voltooide graad inlig, soos dit bepaal word in die vorm met die M&D-ooreenkoms wat alle toelaehouers moet onderteken voordat die NNS-fondse vrygestel word.

Wanneer jy jou graad gekry het, moet die volgende stappe gevolg word om die nabefondsingsvereistes van die NNS te voltooi:

 

1. Skakel vir die verkryging van elektroniese tesisse en verhandelings (ETD-skakel)

Alle NWU-tesisse en -verhandelings word op Boloka, die NWU se Institusionele Bewaarplek, gelaai.

Skakel na Boloka: https://repository.nwu.ac.za/.

 

Die proses werk soos volg:

1.1 Jy handig ’n harde en elektroniese kopie van jou tesis/verhandeling by die M&D-kantoor in.

1.2 Ná verwerking word die tesis/verhandeling na die biblioteek se katalogiseringsafdeling gestuur.

1.3 Ná die gradeplegtighede ontvang die biblioteek se katalogiseringsafdeling die gradeboekie. Met hierdie boekie begin hulle die elektroniese tesisse en verhandelings katalogiseer.

1.4 Nadat die tesisse en verhandelings gekatalogiseer is, word dit op Boloka gelaai, waar jy jou ETD-skakel sal kry.

1.5 Jy moet op Boloka na jou titel soek en jou ETD-skakel kry.

 

As jy enige navrae het oor of probleme ervaar om toegang tot jou ETD-skakel te kry, kontak asseblief vir me Willemijn de Kock.

 

2.  Verkry jou navorser-ID (ORCID)

Gaan na https://orcid.org en registreer.

 

3.  Maak die dokumente bymekaar wat deur die NNS vereis word

Soos dit van die M&D-ooreenkomsvorm verkry is:

Nadat die graad wat op hierdie beurs betrekking het, aan jou toegeken is, moet die beurshouer teen die kontrakdatum die volgende by die NNS indien:

3.1 ’n Fotokopie van die titelblad.

3.2 ’n Fotokopie van die bladsy wat erkenning van die NNS-ondersteuning toon.

3.3 ’n Opsomming van ongeveer 300 woorde oor die bevindings (in Engels) vir insluiting by die NEXUS-databasis van huidige en voltooide navorsing.

3.4 ’n Skriftelike verklaring deur die Universiteit dat die verhandeling/skripsie vir graaddoeleindes aanvaar is.

3.5 ’n Elektroniese weergawe van die tesis (ETD-skakel).

Die beurshouer moet die finansiële hulp van die NNS soos volg op die titelblad van die verhandeling/skripsie erken, asook in alle referate en publikasies wat uit die studie voortvloei:

 

The financial assistance of the National Research Foundation (NRF) towards this research is hereby acknowledged. Opinions expressed and conclusions arrived at are those of the author and are not necessarily to be attributed to the NRF.

 

4.  Vul die NNS-befondsde tesis/verhandeling se vereistesblad in

Gaan na http://www.nrf.ac.za/nrf_funded_thesis_dissertation_requirements en verskaf die nodige inligting.  Laai asseblief al die vereiste dokumente hier op.

 

Let asseblief op die volgende:

  • Institusionele Bewaarplek se e-posadres: willemijn.dekock@nwu.ac.za
  • Ontvanger se e-posadres: Jou e-posadres
  • Tesis se DOI/treffrase: Boloka/ETD-skakel

 

5.  Die laaste stap

Wanneer jy jou inligting op die NNS-webwerf ingevul het, stel asseblief vir me Funanani Lavhelani in kennis deur ’n e-pos ter bevestiging te stuur.

 

 

ORCID 

Wat is ORCID®?

ORCID (Open Researcher and Contributor Identification) is ’n oop organisasie sonder winsoogmerk met die doel om ’n deurlopende en unieke identifiseerder– ’n ORCID-ID – te verskaf aan enige individu wat by navorsings-, beurs- en innovasie-aktiwiteite betrokke is.

 

Waarom moet ek vir ORCID® registreer?

Die NNS vereis ’n ORCID-ID wanneer befondsde navorsingsuitsette ingedien word, asook vir die aansoek vir befondsingsgeleenthede. Die NNS-pakhuis sal hierdie unieke identifiseerder gebruik om in die toekoms as skakel na publikasies en datastelle te gebruik.

 

Hoe registreer ek vir ORCID®?

Volg hierdie skakel om die NWU se manuskripstelsel te besoek om ’n nuwe ORCID-ID te skep. Hierdie stelsel kan ook gebruik word om ’n bestaande ORCID-ID te koppel. As jy onseker is of jy reeds ’n ORCID-ID het, soek na jou naam in die ORCID-register op hulle webwerf.

Klik hier vir ’n stapsgewyse gids deur die registrasie- en skakelingproses.

 

Aankondiging van geslaagde aansoeke

 

LET WEL:

As jou naam in die onderstaande tabel voorkom, het jy in 2018 ’n toekenning ontvang.

Die NNS-personeel sal toekenningsbriewe aan al die suksesvolle kandidate stuur.

Terugvoer aan onsuksesvolle kandidate sal as gevolg van die verwerking van befondsingsuitkomste vir die verskillende befondsingsinstrumente slegs deur die loop van die jaar verskaf word.

Wanneer jy die voorwaardes van die toekenning (CoG) ontvang het, lees asseblief noukeurig deur die skriftelike ooreenkoms voordat jy die toekenning aanvaar.

Alle ondertekende en ingevulde dokumentasie moet via jou universiteit se nagraadse befondsingskantoor, navorsingskantoor of finansiëlebystandskantoor aan die NNS gestuur word.

Fondse sal slegs vrygestel word wanneer die voltooide dokumentasie deur die NNS ontvang is.

Toekennings wat nie geneem word nie, sal outomaties gekanselleer word, tensy andersins deur die NNS goedgekeur.

 

KIC 2018 Rondte 1-resultate

Prof EJ Cilliers

Dr A Fouche

Dr D Jagals

Prof KM Katata-Seru

Prof HJ Lubbe

Dr Marisa Moller

Prof LR Motadi

Dr DC Onwudiwe

Prof AS Salawu

Prof CGCE van Sittert

Dr P Wolmarans